Monday, March 16, 2015

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ : พื้นฐานหลักของที่ปรึกษาธุรกิจนับตั้งแต่ เริ่มทำงาน ด้วยความที่อยากถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้ง การอ่าน ศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน จึงก้าวออกมาท่องโลกธุรกิจ
เริ่มแรกด้วยการเขียนบทความทางวิชาการลงพิมพ์ในวารสาร นสพ.ธุรกิจ ฯลฯ การเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนกระทั้งมีงานบรรรยายอย่างต่อเนื่อง
แล้ววันหนึ่ง บริษัทที่ปรึกษาจากต่างประเทศมาตั้งในประเทศไทย จึงเป็นจุดผลิกผันที่ได้เข้าไปเป็นผู้บริหารบริษัทดังกล่าว จนได้เรียนรู้
1. การพัฒนาความรู้ทั้งด้าน วิสัยทัศน์ การตลาดและการขาย
การพัฒนาด้านความเป็นผู้นำ และ วิธีการดึงทรัพยากรในตัวออกมาใช้
2.การจัดฝึกอบรมและเป็นวิทยากรในแบบบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ของสหรัฐอเมริกา
3. วิธีการขายโปรแกรมและพัฒนาองค์กรในด้านความรู้
นั่นคือประสบการณ์ตรงในชีวิตที่ปรึกษาธุรกิจ ทำให้คิดว่าพร้อมแล้วที่จะ เป็น "Business Consultant"
จึงตั้งบริษัท ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ และ ทำงานด้านที่ปรึกษาธุรกิจทั้งด้านกลยุทธ HR การตลาด และพัฒนาผู้นำ การเขียนหนังสือ การเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายทั่วประเทศ
จนกระทั้ง ได้รับ "รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่น ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษาธุรกิจ" ที่เรียกกันว่า "Thailand Top 100 HR" จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถึงวันนี้ ต้องการจะถ่ายทอดประสบการณ์ เคล็ดวิชาจากงานที่ปรึกษาจริง ให้กับ "New Generation" ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาภายในธุรกิจ หรือ อยากก้าวสู่ธุรกิจที่ปรึกษา เต็มตัว
ท่านที่สนใจ อยากลองวิชา และต้องการเติมเต็มในเส้นทางที่ปรึกษาธุรกิจ เปิดฉาก 1-2 เม.ย 58 นี้ สำรองที่นั่งกับ RDITraining โทร 029420428 , 0818595996, 0882917649ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081

Wednesday, November 12, 2014

หลักสูตร การสร้างระบบพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentors) สำหรับผู้จัดการและผู้บริหาร (ระยะเวลา 1 วัน)

          หลักสูตรนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ และโดยเฉพาะ ผู้บริหารทุกระดับซึ่งมีการเปิดรับและ ได้รับพนักงานใหม่เข้ามาสู่องค์กร จะได้มีความเข้าใจที่จะจัดระบบการดูแลพนักงานใหม่ ให้อยู่และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการอบรม
เช้า  9.00-10.30 น.
1.ที่ไปและที่มาของ “ระบบพี่เลี้ยงในบริษัทหรือ องค์กร”
-ระบบพี่เลี้ยง: คืออะไร เป็นอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร

2.เวทีนี้ต้องการพี่เลี้ยง (The Mentoring System)
 - 3Ms  (Manager Mentor  & Mentee )หัวใจสำคัญของระบบพีเลี้ยง
- Mentor &Mentee Selection System
-กรณีตัวอย่างความสำเร็จของ บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

10.45-12.00 น
3. การเริ่มโปรแกรมพี่เลี้ยง
 Step 1 Getting Start – -  >  M2M: Mentor to Mentees
-Mentor  Job Description
-Mentor  Roles
-Guidelines for Mentor
แบบฝึกหัด : จะกำหนดบทบาท ของ Mentor กับ Mentees อย่างไร
      
บ่าย 13.00-16.00 น
Step 2 Building the Mentor with Mentees Relationship
-รู้เขารู้เรา การสำรวจประวัติและทำความเข้าใจพนักงานใหม่  (น้องอุปถัมภ์)
-การประชุมกับน้องอุปถัมภ์
Workshop: การวางแผนและเตรียมจัดทำระบบพี่เลี้ยง
 บทบาทสมมติ  : การเป็นพี่เลี้ยง

 4. การสรุปและถอดความรู้สู่การปฏิบัติ-ระบบพี่เลี้ยงมืออาชีพ
-สรุปและทวนสอบความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081

หลักสูตร "แนวคิดและการจัดการสมัยใหม่"สำหรับผู้บริหาร

             หัวข้อยอดนิยม "แนวคิดและการจัดการสมัยใหม่" สำหรับผู้บริหาร 

             ต้องยอมรับว่าในระยะหลัง ธุรกิจและองค์กรมีการปรับเปลี่ยนสูง ซึ่งทำให้ต่างแสวงหาวิธีการจัดการสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว   พร้อมทั้งการได้เรียนรู้จากบทเรียนความสำเร็จของธุรกิจ ทั้งยักษ์ใหญ่ และ จากกลุ่มประเทศเกิดใหม่ จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับที่ต้องการ ทันกับ กระแสการจัดการสมัยใหม่ ที่ปฏิบัติได้จริง 
ระยะเวลา 3-6 ชม.
    1.ประมวลสรุป แนวคิดการจัดการสมัยใหม่และแนวโน้มที่ กำลังเกิดขึ้น  จากธุรกิจ และกูรูระดับโลก ถึงเครื่องมือการจัดการที่นิยมมากที่สุด 
    2.พาราไดม์ใหม่ของการจัดการ(The New Management Paradigm) เช่น แนวคิดใหม่ทางกลยุทธใหม่ของธุรกิจ  ความเป็นผู้นำแบบ Hero   การฝ่าฝ่าย HR (HR-A , HR  L-O) บริหารงานบุคคล และ พัฒนาผู้นำกับองค์กร  การตลาดสมัยใหม่  กับ ธรรมาภิบาลของธุรกิจ เช่น CSR  2.0  
    3.บทเรียนความสำเร็จ ของ Samsung  Haier  ฯลฯ
    4. หากต้องการฝึกปฏิบัติ สามารถทำได้โดยการ คิดถึง แนวการจัดการในอนาคตที่ธุรกิจจะสามารถใช้ได้ตามที่ได้ฟังบรรยายมาก่อนข้างต้น

  หน่วยงานที่บรรยายประจำหลักสูตร  (1.บรรยายประจำให้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง  สถาบันพระปกเกล้า
     2. หลักสูตรสำหรับนิติกร ฯ  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ) 

 ตััวอย่างหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมภายใน (1วันครึ่ง สำหรับกรมธนารักษ์)
  หลักสูตร การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
-หัวข้อ การปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” (3 ชม)
 -หัวข้อ แนวคิดในการปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตัวอย่างหน่วยงานที่เป็น Best                          Practiceในประเทศ”  (3 ชม.)
 -หัวข้อ เทคนิคการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม” (3 ชม.)


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081

หลักสูตรยอดนิยม "หัวหน้างานยุคใหม่หรือการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน"

หลักสูตรยอดนิยม "หัวหน้างานยุคใหม่ หรือ การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน"

         การบริหารงานในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี และ การขันที่รุนแรงของตลาด ซึ่งส่งผลไปถึงให้วิธีการทำงานและการบริหาร "ลูกน้อง"  ที่เป็น Gen Y ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
         ขณะเดียวกัน วิธีคิดและการทำงานของคนรุ่นใหม่ กับ หัวหน้างานและ ผู้บริหารที่แตกต่างด้าน Generation ทำให้ต้องเรียนรู้และหาวิธีการทำงานให้เหมาะสมจึงจะได้ผลงานตามที่คาดหวังไว้และให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

:ระยะเวลา 1-2 วัน(เพิ่มเติมเนื้้อหาได้ตามต้องการ)
เช้า  สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในแนวคิดการจัดการองค์กรสมัยใหม่
   1.การเปลี่ยนใหม่ในแนวคิดของการจัดการ        
   2.บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
       -บทบาทที่พึงประสงค์ของหัวหน้างาน
       -สิ่งที่ลูกน้อง (Gen Y) คาดหวังจาก หัวหน้าและองค์กร

บ่าย  ค้นหา ดีเอ็น แห่งความสำเร็จขององค์กรแล้วส่งต่อ
 3. สร้าง "ค่านิยมขององค์กร -ดีเอ็นขององค์กร"
       -สิ่งที่เป็นวิถีและหลักยึดปฏิบัติขององค์กร
       -การส่งต่อความภูมิใจ และค่านิยมองค์กร
       -พฤติกรรม Gen Y กับ ดีเอ็นเอขององค์กร
 4.  วัฒนธรรมการมุ่งผลสำเร็จ หรือ ผลงาน    
      -การปรับแนวคิดสู่การวัดผลสำเร็จธุรกิจ
      -มิติใหม่การสอนงานให้เกิดนวัคกรรมในการทำงาน
      -การสั่งและการมอบหมายงาน
      -การแก้ปัญหาและตัดสินใจทีมีประสิทธิภาพ
สรุป ถอดบทเรียนแบบ  Quick win เพื่อความสำเร็จของหัวหน้างาน
  
วิธีการบรรยาย: แบบฝึกหัด กรณีศึกษา และ ชม VDO สุดยอดหัวหน้างาน

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081

หลักสูตร การพัฒนา Super Team เพื่อสร้างพลังในองค์กร

การพัฒนา Super Team เพื่อสร้างพลังในองค์กร
 (ระยะเวลา 1 วัน)

     ความจำเป็นของ “การทำงานเป็นทีม” แทบจะไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายงาน และองค์กร แต่ในปัจจุบัน องค์กรต้องการทีมงานที่ เหนือกว่าทีมงานปกติที่มีอยู่หรือ พัฒนากันตามที่มีมา 

การพัฒนา Super Team จึงเป็นโซลูชั่นใหม่ ที่ตอบโจทย์ผู้บริหารระดับสูง หรือ ผู้รับผิดชอบชะตาชีวิตองค์กร

เช้า 9.00-12.00 น.
1.เปิดฉาก สุดยอดทีมงาน ที่สร้างความสำเร็จให้องค์กรหรือหน่วยงาน
  กิจกรรม : สลัดทิ้งกำแพงและเปิดใจเข้าสู่กลุ่มทำงาน

2. หลักการ รูปแบบ ของ Super Team ในองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรม
-ทำไมองค์กรจึงต้องมีวิธีการที่ถูกต้องในการสร้าง Super Team
- Super Team :  รูปแบบ  ภารกิจหรือบทบาท และกลยุทธของทีม
A: Self-Directed Team
B: Special Task Forces Team
C: A-To-F Innovative Team

บ่าย 13.00-16.00 น
Workshop : (1) Building Super Team
           (2) Cross –Team Learning

บทสรุป ถกแถลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนของSuper Teamในการสร้างพลัง 
      องค์กร


ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081


หลักสูตรการตลาดเหนือชั้น : 3 ไอเดีย ปรมาจารย์คอทเลอร์เขย่าการตลาดโลก (The 3 Marketing Mainstreams)


หลักสูตร  การตลาดเหนือชั้น : 3 ไอเดีย ปรมาจารย์คอทเลอร์เขย่าการตลาดโลก 
(The 3 Marketing Mainstreams)  (ระยะเวลา 1 วัน)

หัวข้อการอบรม
ภาคเช้า เวลา 9.00 -12.00 น.
1. 3 ไอเดียการตลาดของปรมาจารย์ Kotler 
-ไอเดียแรก “Chaotics”  ---&ไอเดียที่2  “Marketing 3.0” --& ไอเดียที่ 3 “A Winning at Innovation

2. ถอดรหัส  ไอเดียแรก “Chaotics”  …การตลาดจัดการความสับสนวุ่นวาย 
-Kotler on  Chaotics Management
-Chaotics  Meta Analysis
-Scenario in Marketing Strategy

 3. ถอดรหัสไอเดีย ที่ สอง  “Marketing 3.0”  จิตวิญญาณการตลาด 3.0
-คิดใหม่ของ Kotler  ในการตลาด 3.0
The  3i Model พร้อมตัวอย่าง การประยุกต์ใช้
-The Heart of Marketing 3.0 : The Value –Based Matrix Model
-กลยุทธการตลาด 3.0   ตัวอย่างของประเทศอินโดนีเซีย และบริษัทคอนซูเมอร์ชั้นนำ

ภาคบ่าย  13.00-16.00 น.

4. ถอดรหัสไอเดีย ที่ สาม “A Winning at Innovation”  …ชัยชนะที่นวัตกรรม
- ระบบ นวัตกรรมแบบครบวงจรของ Kotler
- The A-To-F Model : โมเดลใหม่ช่วยธุรกิจคิดนวัตกรรม
แบบฝึกหัด  :  การกำหนดบทบาทของ A-To-F ในทีมการตลาด

5. โมเดลนวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจชั้นนำ
-บริษัท P&G (Procter & Gamble)
-บริษัท Apple
-บริษัท Samsung

6. บูรณาการสู่การตลาดเมืองไทย จาก  3 ไอเดียการตลาดของปรมาจารย์ Kotler
Workshop I : การสร้างโปรแกรมการตลาดใหม่ หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
-ตัวอย่างทิศทางและการเปลี่ยนแปลงสู่ “New Marketing Channel” และบทเรียนจาก“K-Pop Strategy” 


  ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
Line ID: thailand081      

หลักสูตรการตลาดเชิงกลยุทธ

 หลักสูตรการตลาดเชิงกลยุทธ  (2 วัน)
วันที่ 1  09.00-16.00 น.
1.ทบทวนความเข้าใจในแนวคิดกลยุทธการตลาด
-กลยุทธคือ อะไร
-การตลาดรังสรรค์ (Contribution) อะไรให้ธุรกิจ
-อะไรคือ แนวคิดการตลาดเชิงกลยุทธ

 2.ภาพรวมแนวคิดใหม่ทางการตลาดระดับโลกของปรมาจารย์คอทเลอร์
·       ถอดรหัสไอเดีย “Chaotics” …การตลาดจัดการความสับสนวุ่นวาย
·       ถอดรหัสไอเดีย “Marketing 3.0” จิตวิญญาณการตลาด 3.0
·       ถอดรหัสไอเดีย “A Winning at Innovation …ชัยชนะที่นวัตกรรม

3 วิธีการกำหนดกลยุทธการตลาดในสภาพแวดล้อมที่มีพลวัต
-การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด
 ( VUCA analysis ,TOWS Analysis , BCG Matrix etc)
 Workshop : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด 

4.กระบวนการสร้างกลยุทธ์การตลาด
-กรอบแนวคิดการตลาดเชิงกลยุทธ (Strategic Marketing Framework)
-กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
-กลยุทธ์การเพิ่มระดับความพึงพอใจ
-กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่

 กรณีศึกษา กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว

วันที่ 2 09.00-1600.น
5. คิดใหม่การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมทางการตลาด
-แนวคิดและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ (New Product /Services  Development)
-การนำโมเดลธุรกิจ (Business Model) มาใช้ในกลยุทธการตลาด
-โมเดลนวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจชั้นนำ (P&G (Procter & Gamble), Apple,Samsung)

 Workshop การสร้างโปรแกรมการตลาดใหม่ หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

6. การตลาดสมัยใหม่ (The New Marketing Strategy)
-Digital Marketing Strategy
 (Social Network Marketing, Content Marketing, etc)
- ตัวอย่างทิศทางและการเปลี่ยนแปลงสู่ “New Marketing Channel” และบทเรียนจาก“K-Pop Strategy”

 7. บูรณาการ 3 ไอเดียการตลาดของปรมาจารย์ Kotlerสู่การตลาดเมืองไทย
-8 แนวทางสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ
Workshop :  ฝึกปฏิบัติสร้างกลยุทธการตลาดที่ท้าทาย
8.สรุปและข้อแนะนำจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาธุรกิจ

 วิทยากร  ดร.ดนัย เทียนพุฒ
                1. นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
                       รางวัลนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ดีเด่น ปี 2552  ประเภท        
                       นักวิชาการและที่ปรึกษา สถาบันทรัพยากรมนุษย์  ม.ธรรมศาสตร์
                      ผู้อำนวยการโครงการ Human Capital    http://www.drdanai.blogspot.com
                       กรรมการบริหารหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้า 
                 2. สอนแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ในหลักสูตร
                     -แนวคิดการตลาดสมัยใหม่และแนวทางการวิจัยตลาดให้กับ หลักสูตรปริญญาเอกการ
                     จัดการธุรกิจ ม.ราชภัฏ ภูเก็ต
                      -3 ไอเดียการตลาดเหนือชั้นของปรมาจารย์คอทเลอร์ ให้กับ บริษัทสมาชิกของสภา
                 อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                      -การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันและจัดทำโมเดลธุรกิจ กับ การวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์
                 การเคหะแห่งชาติ
                      -การจัดทำแผนกลยุทธธุรกิจให้กับ กลุ่มเกษรพลาช่า (กลุ่มบริษัทเกสรกรุ๊ปและในเครือ)
                      -การวางแผนจัดทำกลยุทธธุรกิจ ให้กับกลุ่ม TCC Commercial (ในบริษัทเครือกลุ่ม TTC Land) 
                      -ทึ่ปรึกษาจัดทำการวางแผนธุรกิจ ให้กับ ศูนย์การค้า Future park Rungsit

โทร 0818338505
email:drdanait@gmail.com
face :www.facebook.com/Innovation.th
Line ID: thailand081