Wednesday, June 30, 2010

หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล (ฝึกปฏิบัติ)

หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล (ฝึกปฏิบัติ) 

ความเป็นมา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ แต่เดิมที่นั้นรู้จักกันในเรื่องของ การประเมินงาน หรือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ซึ่งมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกันมากพอสมควรอาทิ
ในช่วงแรก ๆ เป็นการปรับเปลี่ยนด้านวิธีการประเมิน เช่น การประเมินแบบ Top –down and Bottom-up  การประเมินตนเอง (Self-evaluation) และการพัฒนาไปไกลสุดในลักษณะของ “การประเมินแบบ 360 องศา ( 360 Degree feedback)” หรือ Multi-rater feedback Full-scale feedback โดยที่เป็นการปรับเปลี่ยนในวิธีการประเมินและ สาระหรือ เนื้อหาของการประเมินด้วย
 อีกลักษณะหนึ่งเป็นการประเมินผลงานโดยการใช้แนวคิดของ “โปรแกรมเป้าหมาย(Goal program)” ซึ่งน่าจะมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ ”การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์( MBO-Management by objectives)”
 นับจากปี 2000 (หรือ พ.ศ.2543) ธุรกิจชั้นนำมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงจนลงตัวของธุรกิจในการนำแนวคิดของ Balanced Scorecard (BSC) และ KPIs(Key Performance Indicators) มาเป็นหลักการในการจัดการเชิงกลยุทธ (เริ่มเกิดแนวคิดตั้งแต่ ปี 19921992,1993,1994) และปรับระบบวัดผลกลยุทธตามแนวคิดของ BSC ด้วย KPIs ขณะเดียวกันในด้าน HR มีการนำแนวคิดของ Competency based approach เข้ามาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือ แฟลทฟอร์ม (Flatform) ของ HR พร้อมกับขยายแนวคิดของการประเมินผลงานไปสู่ “การจัดการผลงาน (Performance Management : PM)” ที่ใช้ทั้ง MBO กับ Competency และ KPIs หรือเป็นการใช้แบบบูรณาการทั้ง BSC & KPIs และPM
  ดังนั้น หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการทำตัวชี้วัดรายบุคคล ที่ ดร.ดนัย เทียนพุฒ กรรมการผู้จัดการ บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ ได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในลักษณะหลักสูตร “Public program” และยังสามารถจัดทำแบบภายในบริษัทได้(In-company program)  ที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยหลักการและ ทฤษฎีของการจัดการผลงาน วิธีการจัดทำ KPIs วัดรายบุคคล ที่เคยบรรยายและนำไปใช้มาแล้ว กับหลายบริษัท อาทิ Thai film industries public co. ltd, Thai Denso Group, Kawasumi Laboratories Thailand, Chan Wanich Group และอีกหลาย ๆ บริษัทที่จัดทำ KPIs วัดผลสำเร็จธุรกิจตั้งแต่แนวคิดนี้เข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้เข้าใจถึงความหมาย หลักการประเมินผลงาน และพัฒนาการจนกระทั่งเป็นการจัดการผลงาน   เทคนิคในการเขียน KPIs. สำหรับวัดการปฏิบัติงานรายบุคคล ที่สามารถใช้ได้อย่างครอบคลุมทุกธุรกิจ

รูปแบบการสัมมนา


บรรยาย Workshop กรณีศึกษา พิเศษพร้อมแจกหนังสือ การประเมินระบบ 360 องศา ฟรี  หัวข้อการสัมมนา
วันที่ 1
- ความหมายและที่มาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- แบบฝึกหัด ท่านเข้าใจเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานดีพอไหม
- สังเคราะห์แนวคิดและรูปแบบของการจัดการผลงาน(Performance Management)
- ความเหมือนและแตกต่างระหว่างการวัดผลสำเร็จทางกลยุทธด้วย
           1)BSC & KPIs
            2)PM(MBO – Objective & KPIs + Competency Scorecard) และ Corporate Goals & KPIs
-องค์ประกอบที่สำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติของธุรกิจ
-ฝึกปฏิบัติ  การเขียนวัตถุประสงค์ตามแนวคิดของ MBO

วันที่ 2
- ก้าวต่อไปของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ทบทวนและนำสู่วันที่ 2)
- หลักและวิธีการด้านตัวชี้วัด เช่น แนวคิดของ KPIs โมเดลของ KPIs  เทคนิคการเขียนKPIs ที่โดน   
(Impact KPIs) พร้อมฝึกปฏิบัติ
- วิธีการจัดทำ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน
ปฏิบัติการ                      
- การจัดทำระบบ Scoring และ แปลไปสู่การปรับเงินเดือนประจำปีแบบเป็นที่ยอมรับ
- บทเรียนจากที่ปรึกษาธุรกิจในด้าน การวัดผลสำเร็จธุรกิจและการจัดการผลงาน   


                                                                          วิทยากร

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ 
ผู้อำนวยการ โครงการ Human Capital
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร0818338505  email: drdanait@gmail.com


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.