Sunday, May 16, 2010

หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
(Managing Change and Resistance to Change)
หลักการและเหตุผล
สภาพของแต่ละธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการปรับตัว ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การปรับเปลี่ยนของคู่แข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ จนกลายเป็น ความสับสนวุ่นวาย และมีเกิดขึ้นตลอดเวลา และต่อเนื่อง


 การที่ธุรกิจจะแข่งขันได้ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือจัดการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยต้องดำเนินการในหลายๆด้าน อาทิ Change Management, Organizational Redesign, Business Process Improvement   Restructure Organization และ Organization Development (OD) กลายเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ


 แต่ที่ธุรกิจต้องการและกำลังเป็นที่นิยมคือ การปรับกลยุทธองค์กร ในรูปแบบที่นักนวัตกรรมองค์กร เรียกว่า  Organizational Transformation ทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนทั้งกลยุทธ วัฒนธรรมองค์กร โมเดลความสามารถ การจัดการผลงาน เหล่านี้ ซึ่งนำไปสู่การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจึงต้องมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งผู้ที่เป็น Sponsors of Change Change Agent และ Change Implementer   จนองค์กรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถรุกกลับได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากที่สุด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลงองค์กร ในเชิงปฏิบัติจริง ผ่านการเรียนรู้กระบวนการดำเนินการ   การจัดองค์กร   เครื่องมือที่จำเป็น   การวางแผนบริหารความเปลี่ยนแปลง การจัดการในเรื่อง Sponsors of Change   Change Agent และ Change Implementer ตลอดจนศึกษาจากรูปแบบขององค์กรชั้นนำที่ได้มีการดำเนินในเรื่องดังกล่าวจนประสบความสำเร็จ

ผู้เข้าสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการปรับเปลี่ยนกลยุทธองค์กร  การปรับโครงสร้างองค์กร  การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหารฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหาร HR  (HRM ) ที่สนับสนุนการอบรมและพัฒนาให้กับหน่วยงานภายในองค์กร 

ตัวอย่างบริษัทที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
        -กรมธนารักษ์ -ผู้บริหารและคณะทำงาน การปรับปรุงองค์การสู่ความเป็นเลิศ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
        -การพัฒนาเอเย่นต์ของ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ สู่ความท้าทายใหม่ในปี 2012 (สร้างไอเดียใหม่ทางธุรกิจและโมเดลธุรกิจเอเย่นต์)
        -ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
        -การประชุมประจำปีของ สาธารณสุขเขตที่ 6 ประจำปี 2553 จ.สุราษฎร์ธานี
        -ฝ่าย HR ธนาคารไทยพาณิชย์
        -บริษัท วนชัย พาเนลอินดัสทรี่ส์ จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี
        -Makino (Thailand) Co.,Ltd.
        -กลุ่มงานสนับสนุน ธนาคารนครหลวงไทย
         หลักสูตรในสถาบันการศึกษา/สถาบันวิชาการ
        -การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาองค์กร โครงการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.รามคำแหง
         -หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้าทั้ง Public program & In-company program (ต่อเนื่อง)
         -หลัีกสูตรการบริหาร การเปลี่ยนแปลงและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง จัดโดย TMA (ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน)
         -หลักสูตรดุษฎีบัณทิตสาขา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำใน  วิชาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ฯ และหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ในวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ ม.เซนต์จอห์น
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาการจัดองค์กรและการเปลี่ยนแปลง ม.วลัยลักษณ์
   

วิธีการสัมมนา

       รูปแบบการสัมมนาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ จากวิธีการสำรวจเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กร การเปลี่ยนองค์กรไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ และเทคนิคจัดการต่อการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
        -บรรยายและกรณีศึกษา
       - ปฏิบัติการกลุ่ม
       -  บทเรียนที่เป็นเลิศ  การปรับเปลี่ยนโมเดลขององค์กรธุรกิจครอบครัวไทย ธุรกิจคอนซูเมอร์อิเลคทรอนิกส์  ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจค้าปลีก และ ธุรกิจการศึกษา ฯลฯ


 กำหนดการสัมมนา

วันที่ 1
     1.ความสำคัญและคุณค่าขององค์กรที่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลง
         -แนวคิด  ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง
         กรณีศึกษา  : การให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลง
     2.ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง : จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
       -Timeline of OD(Organizational Development)  Infographic
       - OD : The 4 Major Types of Organization Change
       -แนวคิดและทฤษฎีที่นิยมใช้มากที่สุดในองค์กรธุรกิจ
       - MI (Management Innovation) นำสู่อนาคตของการเปลี่ยนแปลง
        Workshop : (1) The Urgency diagnostic  
     3. 8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงและบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
        Workshop : ( 2) The Heart of Change
วันที่ 2
     4. ความเป็นผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการต่อต้่านการเปลี่ยนแปลงองค์กร
         -ความเป็นผู้นำ และบทบาทในการนำการเปลี่ยนแปลง
         -ทำอย่างไรให้คนยอมรับการเปลี่ยนแปลง
         Workshop : (3) กลยุทธการบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
     5. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ “Company Spirit”
         -สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่พึงประสงค์ขององค์กร
        แบบฝึกหัด : อุดมคติหลัก (Core Ideologies)
     6. การวัดความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร (OD Scorecard) 
          -ดัชนี้บ่งชี้ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์กร
     7.บทสรุป ข้อคิดและประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนองค์กร  

ระยะเวลา  2 วัน ( 9.00-16.00 น)
  
วิทยากร
ดร.ดนัย เทียนพุฒ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.