Tuesday, February 21, 2012

หลักสูตรการวางแผนงานและการจัดทำเป้าหมายรายบุคคล (ฝึกปฏิบัติ) 1 วัน


หลักสูตรการวางแผนงานและการจัดทำเป้าหมายรายบุคคล (ฝึกปฏิบัติ)  1 วัน


ความเป็นมา
ในเรื่องของการวางแผนงานและการจัดทำเป้าหมายรายบุคคล เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น หากองค์กรหรือ ธุรกิจมีการจัดทำแผน   กลยุทธองค์กรไว้ 
ส่วนใหญ่องค์กร ที่มีแนวคิดในเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธมักได้รับอิทธิพลมาจาก การจัดทำแผนกลยุทธด้วย Balanced Scorecard & KPIs  ซึ่งจะติดขัดในเรื่องของการ คิดกลยุทธ และตัวชี้วัด หรือ KPIs นั่นเอง
และประสบการของผู้เขียน ที่ทำหน้าที่วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ พบว่าในการกระจาย กลยุทธ มาเป็นแผนงานและเป้าหมายรายบุคคล มักจัดทำให้เห็นแผนงานได้ตามที่เข้าใจกันในองค์กร จนกลายเป็๋นปัญหาในตอนสุดท้าย คือ เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จแต่องค์กรหรือ บริษัทไม่มีควาแตกต่างไปจากคู่แข่งขัน

หลักสูตร "การวางแผนงานและการจัดทำเป้าหมายรายบุคคล (ฝึกปฏิบัติ)" จึงออกแบบจากที่ปรึกษาด้านจัดการกลยุทธซึ่ง ได้พัฒนา การจัดการกลยุทธมาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ  กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จำกัด   กลุ่มธุรกิจโรงงานปูนซีเมนต์  กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจค้าปลีก  กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต และ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม  กลุ่มธุรกิจอาหารและภัตตาคาร ฯลฯ ตลอดจนธุรกิจข้ามชาติด้านคอนซูเมอร์อิเลคทรอนิกส์

ประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้เข้าใจถึงความหมาย หลัก การจัดทำกลยุทธ  การวางแผนงาน เทคนิคในการคิดและเขียนแผนงานเป้าหมายและ  KPIs. สำหรับวัดเป้าหมายรายบุคคล ที่สามารถใช้ได้อย่างครอบคลุมทุกธุรกิจ

รูปแบบการสัมมนา  การบรรยาย  ฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติ(Workshop) 

เนื้อหา

1.แนวคิดของการจัดทำกลยุทธของหน่วยงานที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานและ KPIs
- ทำไมแผนกลยุทธจึงไปประสบความสำเร็จ
 -การได้มาซึ่งแผนแผนกลยุทธองค์กร
 -การแปลแผนกลยุทธไปสู่ แผนงาน หรือ แผนปฏิบัติการ
 -รูปแบบของแผนงานที่หน่วยงานต้องเขียนขึ้น
2. วิธีการกำหนดเป้าหมายหน่วยงาน
  -เป้าหมายที่สอดคล้องกับกลยุทธกำหนดจากอะไร
  -จะเขียนเป้าหมายทางธุรกิจ และเป้าหมายหน่วยงานอย่างไร
  -เป้าหมายแบบใดจึงวัดความสำเร็จได้
    
3. ทำไมจึงต้องมี KPIs วัดกลยุทธองค์กร ฝ่ายงาน และ งานต่าง ๆ 
 -KPIs ที่ใช้วัดกลยุทธ มีกี่รูปแบบ
-จะบอกได้อย่างไรว่า  KPIs วัดกลยุทธหรือแผนงานได้ถูกต้อง
-หาก KPIs ไ่ม่ถึงมาตรฐานที่ำกำหนดไว้จะทำอย่างไร
4.บทบาทของหัวหน้าต่อการผลักดันให้แผนงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  -การสนับสนุน ให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธและแผนงาน
  -การสื่อสารกลยุทธและแผนงานไปสู่ทุกระดับของหน่วยงาน
  -การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์
*การฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานและเป้าหมายรายบุคคล
ระยะเวลา 09.00-16.00 น.วิทยากร
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  email: drdanait@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.